foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Położenie / Sołectwa

 

 Gmina Padew Narodowa położona jest na prawym brzegu Wisły, zajmuje 70,55 km2 powierzchni, a zamieszkuje ją 5 471* mieszkańców. Sąsiaduje z czterema gminami: Baranów sandomierski od północy, Tuszów Narodowy od południowego wschodu, Gawłuszowice od południowego zachodu i Cmolas od wschodu.

Gmina leży w zasięgu oddziaływania dwóch ośrodków subregionalnych Mielca i Tarnobrzega, co wzbogaca jej możliwości rozwoju przestrzenno-gospodarczego. Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe (normalnotorowa relacji Stalowa Wola Rozwadów - Dębica oraz szerokotorowa łącząca Śląsk z Ukrainą) i droga wojewódzka Nagnajów - Mielec - Dębica. Gmina uzbrojona jest w sieć dróg tworzących prawidłowy system komunikacyjny, sieć telefoniczną, sieć wodociągówą, gazową i kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków.

Walory krajobrazowe: tereny doliny Wisły, duże kompleksy leśne ze stawami hodowlanymi - Stawy Osieczyska i Stawy Krasiczyńskie, kompleks wodny w Wojkowie.

Sieć szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej + 3 filie: w Babulach, Przykopie i Zarówniu oraz Publiczne Gimnazjum w Padwi Narodowej.

W skład gminy wchodzi 12 sołectw:

1. Babule,

2. Domacyny,

3. Kębłów,

4. Padew Narodowa,

5. Piechoty,

6. Pierzchne,

7. Przykop,

8. Rożniaty,

9. Wojków

10. Zachwiejów

11. Zaduszniki

12. Zarównie

 

Padew Narodowa jest gminą o funkcji rolniczej z podstawowym działem produkcji roślinnej i słynie głównie z uprawy zimniaka wczesnego. Rozwinięty jest przemysł rolno-prztwórczy i budowlany.

W północno-zachodniej części gminy, w dolinie Wisły występują złoża gliny i kruszywa, wykorzystywane przez istniejące zakłady produkcji materiałów budowlanych. Gmina posiada prawidłowy system komunikacyjny, sieć wodociągową, oczyszczlanię ścieków, sieć kanalizacyjną.

Gmina posiada szkołę podstawową z czterema filiami, publiczne gimnazjum, urząd pocztowy, ośrodek zdrowia, aptekę, ośrodek kultury i biblioteki.

Walory krajobrazowe zapewniają tereny doliny Wisły, duę kompleksy leśne (824 ha, w tym 320 ha prywatnych) ze stawami hodowlanymi - Stawy osieczyska i Stawy Krasiczyńskie oraz kompleks wodny w Wojkowie.

 

Obiekty zabytkowe na terenie gminy:

- XIX-wieczny kościół parafialny pw. Św. Antoniego w Padwi Narodowej,

- cmentarz parafialny,

 

Największe zakłady na terenie gminy:

- zakład masarski,

- ubojnia drobiu,

- 2 młyny gospodarcze,

- stacje paliw: GS, SUR, ORLEN BLISKA

Wizerunki sołectw:

PADEW NARODOWA

Centrum administracyjne, gospodarcze i kulturalno-oświatowe gminy. Przez teren wsi, na całym jej odcinku  przebiega ruchliwa droga wojewódzka nr 985 Nagnajów - Mielec - Dębica,. Długość wsi, około 7 km predystynuje Padew Narodową do grupy najdłuższych wsi w Polsce.
Z pozostałymi miejscowościami w gminie łączy się dobrze rozwiniętą siecią dróg powiatowych
i gminnych. Ma przystanek PKS i stację osobową PKP. Przez północną część Padwi przebiega kolejowa szerokotorowa Linia Hutniczo-Szerokotorowa. Niemal równolegle do drogi głównej płynie przez Padew Złoty Potok, dopływ rzeki Babulówki. Powierzchnia 1851 ha i liczba mieszkańców 2349 czynią Padew Narodową jednym z większych skupisk ludności w powiecie mieleckim. Wyodrębniło się kilka osiedli i przysiółków: Polska Wieś, Przedkościele, Przybyły, Bór, Zababcze, Jeziórko i Wygwizdów. Zdecydowanie przeważa zabudowa murowana, nie brak okazałych domów piętrowych z estetycznym otoczeniem. Infrastrukturę techniczną tworzą sieci: elektroenergetyczna, gazownicza, telekomunikacyjna i wodociągowa ze stacją uzdatniania wody, kanalizacyjna z oczyszczalnią ścieków. Padew Narodowa jest siedzibą samorządowych władz gminy, urzędów, wszystkich gminnych instytucji i stowarzyszeń. Samorządowe władze gminy mieszczą się w budynku administracyjnym usytuowanym w centralnej części Padwi, obok skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową Padew Narodowa - Kębłów. Samorządowi gminnemu podlegają szkoły, placówki kultury i pomocy społecznej. W nowym zespole obiektów szkolnych, położonym przy drodze do Zarównia, mieszczą się Publiczne Gimnazjum im. Franciszka Krempy oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza. W Padwi znajduje się również Gminny Ośrodek Kultury funkcjonujący w obiektach Domu Społecznego. Gminna Biblioteka Publiczna (której podlega 5 filii na terenie gminy) z księgozbiorem liczącym około 44.691 woluminów zajmuje pomieszczenia wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w obiekcie znajdującym się w sąsiedztwie obiektów szkolnych. Lokum na parterze Domu Społecznego ma również zasłużona dla Padwi Narodowej instytucja - Urząd Pocztowy. W centralnej części Padwi  ma też siedzibę Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, świadczący usługi zdrowotne ambulatoryjne i rehabilitacyjne. Zakład dysponuje własną karetką. W gminnym budynku administracyjnym I piętro zajmuje Bank Spółdzielczy zapewniający kompleksową obsługę finansową. Nad bezpieczeństwem publicznym mieszkańców gminy czuwa Komisariat  Policji. Padew jest również siedzibą Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych skupiających 10 jednostek OSP.

Działalność sportowo-rekreacyjną prowadzi Uczniowski Klub Sportowy „Grunwald”. Posiada trzy sekcje: piłki nożnej (grupy młodzieżowe), tenisa stołowego i piłki siatkowej. W Padwi Narodowej warto odwiedzić zabytkowy zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła - Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego, a także na chwilę przystanąć pod „Pomnikiem Grunwaldzkim” zbudowanym w 1910 r. i później kilkakrotnie odnawianym. Obiekty te znajdują się w samym centrum miejscowości, a kościół stanowi jej dominantę. Miłośnikom przyrody
z pewnością spodobają się liczne stanowiska chronionego bociana białego.

 

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

Wzrost ludności parafii, która liczyła w 1844 roku 2963 katolików spowodował potrzebę budowy nowego kościoła, który wielkością odpowiadałby rozległej parafii. Inicjatorem  przedsięwzięcia został młody wikary pochodzący z Padwi ks. Wilhelm Skopiński (od 1885 – 1930 r. proboszcz padewskiej parafii), którego wspierał ówczesny wójt wsi Padew Narodowa Maciej Czechurą- poseł I kadencji (1861-1865) Sejmu Krajowego Galicyjskiego. Budowa nowego kościoła rozpoczęła się w 1878r. i trwała 8 lat. Krzyż na wieży osadzono 3 IX 1886r., a 25 IX ukończono prace przy sklepieniu kościoła. Ze starego kościoła przeniesiono sygnaturkę. Nowa świątynia usytuowana była na tym samym placu, tuż obok starego kościoła. Nowy kościół wymurowany został z cegły, na zaprawie wapiennej, tynkowany. Rzut na planie prostokąta z wydłużonym prezbiterium z zakrystią i kaplicą po bokach oraz dwoma małymi kwadratowymi kaplicami z obu stron korpusu nawowego i kwadratem narysu wieżowego od frontu.  Wieża przy korpusie od frontu nieznacznie wysunięta do przodu, trójkondygnacyjna, nakryta wysokim hełmem. Fasada z portalem głównym na tle wieży ujęta parą filarów z dekoracja płycinową i ustawionymi na nich kamiennymi rzeźbami śś. Jacka i Dominika. Kościół został poświęcony 28.08.1887r. w dniu patrona - św. Bartłomieja przez ks. J. Knutelskiego, vicedziekana z Mielca i konsekrowany 5.09.1895r. przez bp tarnowskiego I. Łobosa. Ołtarz główny barokowy, XVII-wieczny, przerabiany i powiększony przez J. Jargosza z Padwi pod koniec XIXw. W ołtarzu kopia obrazu Matki Bożej Dzikowskiej (na zasuwie św. Bartłomiej) oraz rzeźby czterech ewangelistów, półpełne, złocone, każda z zoomorficznym atrybutem. W nawach 4 ołtarze boczne - dwa barokowe, XVII-wieczne: św. Anny i św. Józefa oraz dwa eklektyczne, z XIX wieku: Matki Bożej Niepokalanej i Serca Jezusowego. W tym ostatnim znajduje się tabernaculum z XIX wieku. Na filarach międzynawowych drewniane rzeźby przyścienne: św. Heleny, św. Barbary, św. Ludwika i św. Kazimierza, zaś po obu stronach prezbiterium od strony nawy XVIII-wieczne dwóch aniołów. Prospekt organowy pochodzi z 1892r., był przerabiany i rozbudowywany w latach 30-tych XX wieku. Kościół wraz z wyposażeniem ruchomym jest wpisany do rejestru zabytków.

W rejestrze zabytków figuruje również cmentarz parafialny. Pośrodku padewskiego cmentarza, założonego na planie prostokąta i otoczonego murem ceglanym wybudowano przy głównej alei pod koniec XIX wieku neoromańską kaplicę cmentarną. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1891 r. Na cmentarzu znajduje się również zbiorowa mogiła żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej.

 

POMNIK GRUNWALDZKI W PADWI NARODOWEJ

Wybudowany w 1910 r. z okazji 500 rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem z inicjatywy posła Franciszka Krempy i ks. proboszcza Wilhelma Skopińskiego, wysiłkiem wielu mieszkańców Padwi i okolic. Trzyipółmetrowy kopiec, którego rdzeniem była konstrukcja złożona z 4 kręgów betonowych został usypany w ciągu dwóch tygodni. Na kopcu ustawiony jest pomnik wykonany przez kamieniarza Kuźmińskiego z Mielca zwieńczony kamiennym orłem zrywającym się do lotu. W części środkowej pomnika, na kamiennej tablicy (wykonanej w Tarnowie na koszt posła F. Krempy) umieszczono napis: „1410 - Grunwald – 1910 W pamiątkę zwycięstwa Polski nad Zakonem Krzyżowym - Ojce synom ku zachęcie i wyzwoleniu – Parafianie padewscy”.

Oficjalne odsłonięcie pomnika miało miejsce jesienią 1910 roku. Na uroczystości obecny był m.in. Wincenty Witos, poseł na sejm Galicyjski, późniejszy premier rządu.

W czasie II wojny światowej (w 1940 r.) pomnik został zniszczony przez Niemców, a po wojnie
w 1946 r. odbudowany przez mieszkańców. Został on prawie wiernie odtworzony, jedynie orzeł wieńczący pomnik nieco różni się od pierwowzoru ułożeniem skrzydeł. W 2009 r. na skutek kolizji drogowej pomnik został ponownie uszkodzony. Poddany został gruntownej renowacji. Na swoje miejsce wróciły dwa istotne elementy Pomnika Grunwaldzkiego, tj. orzeł i pamiątkowa tablica. Orzeł nawiązuje w swoim kształcie do oryginalnego orła wieńczącego pomnik w 1910 r., zaś tablica odwzorowuje napis, jaki na niej widniał 99 lat temu: „1410 GRUNWALD 1910. W PAMIĄTKĘ ZWYCIĘSTWA NAD ZAKONEM KRZYŻOWYM OJCE SYNOM DO ZACHĘTY I WYZWOLENIA. PARAFIANIE PADEWSCY”.

 

BABULE

Wieś położona w południowo-wschodniej części gminy, nad rzeką Babulówką - prawym dopływem Wisły. Zajmuje powierzchnię 773 ha, ma 228 mieszkańców. Łączy się z Padwią Narodową drogą powiatową.

Jest przystankiem końcowym linii autobusowej. Ma zwartą zabudowę. Przeważają domy
i zabudowania gospodarcze murowane, w większości zbudowane w ostatnim ćwierćwieczu, kiedy to mieszkańcy dojeżdżali do pracy w Mielcu i Machowie. Posiada sieci: elektroenergetyczną, gazową, telekomunikacyjną i wodociągową. Na terenie wsi funkcjonuje filia Szkoły Podstawowej, czynna jest również filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Ważną rolę w życiu wsi pełni Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w budynku wiejskim.
Ciekawym dla turysty obiektem jest  św. Floriana przy zbiorniku retencyjnym.  Trzeba  podkreślić, że rzeźbę wykonał miejscowy twórca Mieczysław Dudzik. Niezwykle atrakcyjna jest miejscowa przyroda. Na placu szkolnym rośnie  lipa o obwodzie pnia 365 cm, która jest pomnikiem przyrody. W bezpośrednim sąsiedztwie Babul znajdują się rozległe tereny leśne Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a w jego ramach malownicze Stawy Osieczyska i Stawy Krasiczyńskie. Urządziły tu swe stanowiska zwierzęta chronione: perkoz rdzawoszyi, bocian czarny, bocian biały, kania czarna, błotniak stawowy, krogulec i derkacz. Spotykane są też rośliny chronione: kopytnik pospolity i konwalia majowa.

 

DOMACYNY

Wieś znajduje się w północnej części gminy. Łączy się z Padwią Narodową drogą powiatową Padew N.- Przykop (nr 1 135R). Ma przystanek autobusowy. Powierzchnia sołectwa wynosi 276 ha, a ilość mieszkańców- 239. Wieś składa się z kilku skupisk zabudowy. Są to: Domacyny Duże, Domacyny Małe i Chwałki. Posiada sieci: elektroenergetyczną, gazowniczą, telekomunikacyjną, wodociągową i kanalizacyjną. Zdecydowaną większość zabudowy stanowią budynki murowane. Ważną role w życiu wsi pełni  Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w wielofunkcyjnym budynku wiejskim. Jest siedzibą parafii rzymsko-katolickiej ustanowionej w 1972 r. Pierwotnie istniała tu mała kaplica wybudowana w 1898 r. rozbudowana w 1960 r. Obecnie świątynią parafialną jest nowoczesny dwupoziomowy kościół w kształcie rozwiniętego stożka p.w. Przemienienia Pańskiego wybudowany na przełomie lat 80. i 90., poświęcony w dniu 10 września 2000 r. W południowej części Domacyn Dużych, przy drodze do Wojkowa, znajduje się staw z roślinnością chronioną. Żeruje tu ptactwo, między innymi chroniony łabędź niemy. W Domacynach Małych Kanał Młodochowski rozszerza się tworząc zbiornik wodny. Wśród bogatej roślinności widać chronioną paproć wodną - salwinię pływającą.

 

KĘBŁÓW

Wieś położona jest w środkowej części gminy. Łączy się z Padwią Narodową drogą powiatową
nr 1 136R  Ma przystanek autobusowy. Gospodaruje na powierzchni 595 ha, liczy 356 mieszkańców. Składa się z trzech większych skupisk zabudowań: Kębłowa, Kębłowa Kolonii
i Tarnówka. Tu również większość budynków jest murowana. Wieś posiada sieci: elektroenergetyczną, gazowniczą, telekomunikacyjną, wodociągową i kanalizacyjną. Znacząca rolę odgrywa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w budynku wiejskim. Uwagę zwraca  stanowisko chronionego bociana białego.

 

 

PIECHOTY

Wieś usytuowania jest w południowo-wschodniej części gminy. Połączenie z Padwią Narodową zapewnia jej droga powiatowa nr 1 135R.  (Padew - Babule) Ma przystanek autobusowy. Zajmuje powierzchnię 309 ha, liczy 250 mieszkańców. Posiada zwartą zabudowę, w której większość stanowią budynki murowane. Korzysta z sieci: elektroenergetycznej, gazowniczej, telekomunikacyjnej i wodociągowej. Na terenie wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w budynku wiejskim. W kompleksie leśnym na niewielkim wzniesieniu znajduje się urokliwa kaplica z 1914 r. wyremontowana w 2004 r. Przybysza uderza wyjątkowo duża ilość starych i okazałych drzew. Rekordzistami są pomniki przyrody żywej: dąb szypułkowy mający około 370 lat o  obwodzie pnia 660 cm oraz wiąz szypułkowy w wieku 190 lat o obwodzie pnia 435 cm.

 

PIERZCHNE

Najmniejsza wieś - sołectwo w gminie. Położona jest w południowej jej części, w pobliżu drogi wojewódzkiej Mielec- Tarnobrzeg i tą właśnie drogą łączy się z Padwią Narodową. Na powierzchni 141 ha mieszkają i gospodarują 122 osoby. W zwartej zabudowie wsi przeważają budynki murowane. Także i tu korzysta się z sieci elektroenergetycznej, gazowniczej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Na terenie wsi obiektami społecznymi są budynek wiejski i boisko sportowe. Ciekawostkami przyrodniczymi są stanowiska zwierząt chronionych i rzadkich: ząbiełka białawego i pustułki.

 

PRZYKOP

Wieś zajmuje północną część gminy i leży tuż nad rzeką Wisłą. Połączenie z Padwią Narodową zapewniają jej drogi powiatowe nr 1 135R (przez Wojków) i nr 1 121R (przez Kębłów). Jest przystankiem końcowym linii PKS Mielec- Przykop. Zajmuje powierzchnię 684 ha, liczy 259 mieszkańców.
Ma zwartą, w większości murowaną zabudowę. Posiada sieci: elektroenergetyczną, gazowniczą, telekomunikacyjną, wodociągową i kanalizacyjną. We wsi funkcjonuje filia Szkoły Podstawowej oraz filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Przy szkole Pomnik 10 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Istotna rolę pełni Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w budynku wiejskim. W jego sąsiedztwie znajduje się wybudowana w 2005 r. przez mieszkańców wsi okazała kaplica p.w. Błogosławionej Karoliny Kózki. Przykop sąsiaduje z malowniczymi terenami nadwiślańskimi- projektowanym Krajobrazem Chronionym Doliny Wisły. Znajdują się tam liczne stanowiska roślin chronionych i rzadkich (grążel żółty, kotewka orzech wodny) oraz zwierząt chronionych (sieweczka obrożna, rybitwa białoczelna, zimorodek). Charakterystycznym elementem krajobrazu są oczka wodne z różnorodną roślinnością.

 

ROŻNIATY

Wieś położona jest w zachodniej części gminy, nad rzeką Wisłą. Komunikację drogową z Padwią Narodową utrzymuje drogą powiatową nr 1 647R Padew – Rożniaty.
Ma przystanek autobusowy. Powierzchnia sołectwa wynosi 770 ha, a ilość mieszkańców- 393. Ma zabudowę rozproszoną. Oprócz głównego skupiska zabudowań w centrum istnieje kilka przysiółków: Zawierzbie, Podwale i Niziny. Również i tu dominują zabudowania murowane. Wieś ma podłączenia do sieci: elektroenergetycznej, gazowniczej, telekomunikacyjnej,
wodociągowej i kanalizacyjnej. Na terenie wsi funkcjonuje NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. św. Ojca Pio, znajduje się również filia Gminnej Biblioteki Publicznej. W ich sąsiedztwie znajduje się wybudowany w latach 1989-1997 przez społeczność katolicką świątynia p.w. Świętego Józefa. Świątynia typu halowego jednoprzestrzenna z kwadratową wieżą od frontu. Obok dzwonnica z trzema dzwonami. Znawcy przyrody podziwiają sporą ilość starych i okazałych drzew, w tym chronionych pomników przyrody żywej. Są to: dwa dęby szypułkowe w wieku około 170 lat o obwodzie pnia 310 cm, wiąz szypułkowy w wieku około 150 lat o obwodzie pnia 360 cm oraz sosna wejmutka w wieku ok. 80 lat o  obwodzie 150 cm. W niedalekim sąsiedztwie Rożniat rozpościerają się przepiękne tereny projektowanego Krajobrazu Chronionego Doliny Wisły z wieloma stanowiskami chronionych roślin i zwierząt.

 

WOJKÓW

Wieś leży w środkowej części gminy, sąsiaduje z Padwią Narodową i łączy się z nią drogą powiatową nr 1 135R. Ma przystanek autobusowy. W połowie odległości od Wojkowa do Padwi Narodowej biegnie kolej szerokotorowa (LHS) Powierzchnia sołectwa ma 677 ha, a liczba mieszkańców wnosi 405. Wojków ma zabudowę zwartą, z dużą przewagą budynków murowanych. Posiada sieci: elektroenergetyczną, gazowniczą, wodociągową, telekomunikacyjną i kanalizacyjną. Działa tu  Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w budynku wiejskim oraz filia Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w budynku szkolnym. W sąsiedztwie znajduje się kapliczka z 1908 roku wyremontowana przez mieszkańców w 2008 r. W pobliżu Wojkowa czynny jest ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny „Balaton”. Wokół zalewu wyrosła roślinność, a na wodzie spotyka się ptactwo, w tym chroniony łabędź niemy.
Przy drodze z Wojkowa do Przykopa leży staw o wydłużonym kształcie z bogatą roślinnością,
w tym chronionymi grążelem żółtym i paprocią wodną- salwinią pływającą.

 

ZACHWIEJÓW

Wieś znajduje się we wschodniej części gminy. Łączy się z Padwią Narodową drogą powiatową nr 1 124R (Knapy-Zarównie) i 1 134R (Padew – Babule).  Na powierzchni sołectwa 241 ha gospodaruje 185 mieszkańców. Miejscowość ta ma zabudowę rozproszoną, w większości murowaną. Posiada sieci: elektroenergetyczną, gazowniczą, telekomunikacyjną i wodociągową.

Jest siedzibą parafii rzymsko-katolickiej ustanowionej w 1985 r. Świątynią parafialną jest nowoczesny budynek w układzie pseudobazylikowym p.w. Maryi Panny Królowej wybudowany w latach 1982-1985. Poświęcony w 2000 roku.

Ciekawostką przyrodniczą jest stanowisko chronionego zębiełka białawego w północno-wschodniej części wsi.

 

ZADUSZNIKI

Kodeks dyplomatyczny Małopolski jest pierwszym źródłem pisanym, które wymienia wieś Zaduszniki. Występują one w dokumencie z 1191 r. w liczbie wsi dających dziesięcinę kolegiacie sandomierskiej. Pierwszy zapis wsi to Zadusnici. Jest to nazwa służebna, pierwotnie oznaczała ludzi ofiarowanych kościołowi wraz z ziemią za zbawienie duszy ofiarującego. Słynna, jako miejsce urodzin Ignacego Łukasiewicza. Miejscowość usytuowana jest w północno-zachodniej części gminy, w sąsiedztwie rzeki Wisły. Komunikację z Padwią Narodową zapewnia jej droga powiatowa nr 1 136R (Padew – Kębłów) i 1 121R (Suchorzów –Gawłuszowice). Ma przystanek autobusowy. Obok wsi biegnie Linia Hutniczo-Szerokotorowa. Zabudowa, w większości murowana, składa się z dwóch większych skupisk. Tym drugim jest Majdanek. Także i tu czynne są sieci: elektroenergetyczna, gazownicza, telekomunikacyjna, wodociągowa i kanalizacyjna. Powierzchnię 311 ha zamieszkuje 236 osób. Na terenie wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w budynku wiejskim.  We wsi znajduje się kaplica wybudowana w 1898 r. z inicjatywy księdza Kopycińskiego - ówczesnego proboszcza wsi Gawłuszowice. Poszukiwacza ciekawostek przyrodniczych zainteresują z pewnością trzy oczka wodne przy przysiółku Majdanek, które są planowanym powierzchniowym pomnikiem przyrody żywej. Wśród roślinności wyróżnia się chroniony grążel żółty. Od zachodniej strony Zaduszniki sąsiadują z terenami projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły.

 

ZARÓWNIE

Wieś położona jest we wschodniej części gminy, pomiędzy potokami: Pasieką i Potokiem – Rów, dopływami rzeki Babulówki. Z Padwią Narodową jest połączona droga powiatowa nr 1 134R (Padew-Babule). Ma przystanek autobusowy. W zwartej zabudowie miejscowości przeważają budynki murowane. Posiada sieci: elektroenergetyczną, gazowniczą, telekomunikacyjną i wodociągową. Powierzchnia wynosi 459 ha, a ilość mieszkańców - 414. Dominującym budynkiem jest filia Szkoły Podstawowej (budynek wybudowany w latach 1905-1908, rozbudowany w latach 1958-1959)  z filią Gminnej Biblioteki Publicznej. Na terenie wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w budynku wiejskim.

 

 

*) - wg stanu na dzień 2012.12.31 

WYKAZ SOŁTYSÓW Z TERENU GMINY PADEW NARODOWA

 

Lp.

Nazwisko i imię

Sołectwo

Nr telefonu

 

1.

Wójciak Lidia 

Babule

 792 905 032

2.

Kielek Edyta

Domacyny

784 349 048

3.

Dul Józef

Kębłów

(15) 811-94-34

4.

Kołek Edward

Piechoty

602 729 968

5.

Kawik Józef

Padew Narodowa

(15) 811-93-02 służbowy

(15) 811-92-63 - domowy

6.

Sroczyński Mieczysław

Pierzchne

886 878 108

7.

Ruła Jan

Przykop

(15) 811-96-40

8.

Kopała Adam

Rożniaty

(15) 811-94-74

9.

Kowalik Jan

Wojków

15) 811-93-63

10.

Uzar Marian

Zachwiejów

(15) 811-94-47

11.

Klocek Jan

Zaduszniki

(15) 811-61-78

12.

Mitkiewicz Józef

Zarównie

696 015 612

 

 

 

UG Padew Narodowa
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
  • Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej
  • Promyczek
  • Publiczna szkoła Podstawowa
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana pawłą II
  • IMGW
Urząd Gminy w Padwi Narodowej
Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, woj. podkarpackie
tel.: (+48 15) 851 44 60
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x