foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Władze gminy

 

Wójt Gminy    mgr Robert PLUTA                                                            

       tel: (0-15) 851-44-61      fax: (0-15) 811 93 80

      email: wojt@padewnarodowa.com.pl

 • kompetencje (wg Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Padwi Narodowej)
Do zadań wójta należy w szczególności:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy  reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
 2. wykonywanie uchwał rady oraz przedkładanie na sesje sprawozdań z ich wykonania;
 1.  przygotowanie projektu budżetu, ogłaszanie uchwały budżetowej, sprawozdań z jego wykonania oraz nadzorowanie realizacji budżetu gminy i gospodarki finansowej Urzędu;
 1. składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
 2. prowadzenie gospodarki finansowej gminy;
 3. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 1. określanie polityki kadrowej i płacowej;
 2. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu;
 1. powoływanie oraz odwoływanie w drodze zarządzenia zastępcy Wójta;
 2. występowanie z wnioskiem do Rady Gminy o powołanie i odwołanie Skarbnika Gminy;
 1. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Gminy Padew Narodowa;
 1. podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu;   
 2. podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu;
 1. nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 1.  nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 2. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu wójta gminy decyzji o których mowa w pkt. 7;
 3. udzielanie pełnomocnictw procesowych;
 4. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym i o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych;
 1. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych miedzy pracownikami Urzędu;
 1. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością;
 2. wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w szczególności organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof w oparciu o odrębne przepisy;
 3.  sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad działalnością Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Radcy Prawnego, Kierowników jednostek organizacyjnych oraz wykonywania zadań przez pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.

 

Sekretarz Gminy  -   Anna Wiącek

 • kontakt:

        tel: (0-15) 851-44-62
        fax: (0-15) 811 93 80
        email: sekretarz@padewnarodowa.com.pl

 • kompetencje (wg Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Padwi Narodowej)


Do  zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności :


 1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad  referatem organizacyjnym;
 2. wykonywanie w stosunku do Wójta czynności z zakresu prawa pracy o których mowa w art.8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach  samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458);
 3. organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne referaty i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy;
 4. przygotowanie projektów oraz zmian  regulaminów i innych aktów wewnętrznych z zakresie organizacji urzędu;
 5. nadzór nad poprawnością projektów przygotowanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych wójta i rady;
 6. opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk;
 7. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników Urzędu;
 8. nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw interesantów;
 9. informuje Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych;
 10. nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych;
 11. kontrola gospodarowania mieniem na terenie urzędu;
 12. pełni stały nadzór w zakresie spraw kadrowych;
 13. przygotowuje tematykę posiedzeń rady gminy;
 14. współpracuje z radą gminy i nadzoruje pracę stanowiska ds. obsługi rady;

      15. jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji;

 1. współpracuje z sołectwami i zapewnia udział przedstawiciela urzędu  na zebraniu  wiejskim,
 1. organizuje bibliotekę urzędu i dba o stałe uzupełnianie zbiorów urzędu w tym przede wszystkim aktów normatywnych;
 1. nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac rady gminy;
 2. przedstawia wójtowi propozycje powierzania określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania      nastąpi w czasie przyszłym;
 1. współpracuje z sąsiednimi gminami;
 2. przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy;
 3. przyjmuje pisma sądowe i prokuratorskie w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania;
 1. prowadzi rejestr skarg i wniosków;

      24. wykonywanie innych zadań za polecenie wójta.


Skarbnik  -  mgr Joanna Skopińska-Mycek 

 • kontakt:

      tel. (0-15) 851-44-63
      fax. (0-15) 811 93 80 
      e-mail: skarbnik@padewnarodowa.com.pl


 • kompetencje (wg Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Padwi Narodowej)

Do zakres zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności  :

 1. przygotowanie projektu budżetu gminy oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem przez gminne jednostki organizacyjne,
 2. nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu,
 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 4. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 5. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych,
 6. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych; nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;
 7. przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy;
 8. opiniowanie projektów uchwał wywołujących skutki finansowe dla gminy;
 9. wykonywanie zadań kierownika referatu budżetu i finansów;
 10. informowanie Rady Gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować;
 11. realizuje ustawę o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych i opłacie skarbowej;
 12. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie sprawowania przez nią nadzoru nad budżetem gminy;
 13. wykonywanie innych zadań na polecenie wójta.
 


 

 

UG Padew Narodowa
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
 • Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej
 • Promyczek
 • Publiczna szkoła Podstawowa
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana pawłą II
 • IMGW
Urząd Gminy w Padwi Narodowej
Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, woj. podkarpackie
tel.: (+48 15) 851 44 60
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x